ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 4, 2013

ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೇನು ನಿನ್ನ ಚೆಂದದ ಕಲೆಯಾಗಿಸುವ ಉಳಿಯೇ..!!?

ಪದೆ ಪದೆ
ನೋಡಿದಾಗಲೂ ನೀನು
ಎಷ್ಟೊಂದು  ಚೆಲುವೆ ಆಗುತ್ತಲೆ
ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ
 ಮುದ್ದು ಹುಡುಗಿಯೇ..!!
ನನ್ನ
ಕಣ್ಣುಗಳೇನು
ನಿನ್ನ ಗಂಧದ ಮೈನ
ಚೆಂದದ ಕಲೆಯಾಗಿಸುವ
ಉಳಿಯೇ..!!?
ಇಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ
ಚೆಲುವಿನ ಶೇರೆಯಲ್ಲಿ
ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಿರುವ
ಎರಡು ನೀರ  ಹನಿಯೇ..!!?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: